Formació i educació pel desenvolupament

Màster: Globalització, desenvolupament i cooperació

Introducció:

El món del segle XXI ofereix unes terribles asimetries entre riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i deteriorament ambiental, etc. La globalització econòmica ha afectat irremissiblement altres àmbits de l'existència social, configurant definitivament un sistema econòmic mundial en què les bretxes entre els seus centres i les seves perifèries no semblen sinó reproduir-se eternament.

En aquest context de desigualtat econòmica, social i territorial, el desenvolupament i la cooperació, tot i que en contínua transformació per adaptar-se als nous temps, segueixen sent dos pols de referència en qualsevol discurs estratègic de futur, si és que aquest futur ha de ser possible per a tota la humanitat.

Els reptes per a un desenvolupament autènticament socioeconòmic, humà i sostenible, i les exigències d'una autèntica cooperació entre pobles i països que els permeti avançar a tots (i no una a costa dels altres) segueix ocupant les agendes acadèmiques i polítiques de la consciència mundial.

Aquest màster en desenvolupament i cooperació, al llarg de les 400 hores que comprenen els dos cursos, pretén seguir formant, com ho ha fet durant disset anys, especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d'unes estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l'actual.

Màster: Educació, globalització i transformació social

Introducció:

Els canvis socials i econòmics que travessa el planeta suggereixen la necessitat d'emprendre una reflexió profunda sobre la missió i les funcions de l'educació.

Les desigualtats agreujades pel procés de globalització exigeixen una presa de consciència educativa que permeti generar accions contundents per transformar les condicions de vida a escala local i global. A partir d'aquesta constatació, el Màster en Educació, globalització i transformació social ha ofert durant tres edicions (2012-2017) eines conceptuals i metodològiques a professionals de l'educació de diferents nivells, àmbits i escenaris de dedicació. En concret, el Màster orienta la seva acció al professorat, a educadors i educadores vinculats a entitats socials i ONG, a personal tècnic i de suport de l'administració educativa, i a totes aquelles persones interessades que volen ampliar els seus coneixements en aquest camp.

Es tracta d'un Màster impartit a distància, a través del campus virtual de la Universitat de Barcelona, ​​i s'organitza en cursos modulars per facilitar l'adquisició d'aprenentatges, alhora que permet una organització del temps amb cert grau de flexibilitat.